دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹روز جهانی ازادی قلم و مطبوعات

چون زبان در عشق تو بر هیچ نیست
لب فرو بستم قلم کردم زبان

بر سینه ی کاغذها از قلم خالقان زیبایی و مفهوم اینچنین میخوانیم:« اشک ها واژه هایی هستند در انتظار نوشته شدن ، یا چیزی بنویس که ارزش خوانده شدن داشته باشد ، یا کاری انجام بده که ارزش نوشتن داشته باشد، بدون کلمات ،بدون نوشتن و بدون کتابها هیچ تاریخی و هیچ مفهومی از انسانیت وجود نخواهد داشت،اگر کتابی هست که میخواهی بخوانی ولی هنوز نوشته نشده آن را بنویس.»
آنجا که قلم ها آزاد میرقصند، حقیقت لبخند میزند ، دروغ میترسد.
باشد که کاغذهای پربار از رقص آزاد قلم ها میراث و یادگار ما به آیندگان باشد.
https://telegram.me/AyenehFoundation
https://instagram.com/AyenehFoundation
https://www.facebook.com/AyenehFoundation
https://twitter.com/ayenehdariush
https://www.youtube.com/c/AyenehFoundation
www.DariushEghbali.com
www.Behboudichat.com
www.Ayeneh.org
www.AyenehMedia.org


نظرها (20)