دوشنبه ۸ تیر ۸۸با امضاء این بیانیه و ارسال آن به جهانیان، در مسیر دفاع و پاسداشت از حقوق انسانی هموطنانمان خاموش ننشینیم.


سازمان ملل متحد

به حضور محترم جناب بان کی‌ مون، دبیر کل سازمان ملل متحد

عالی‌ جناب

تظاهرات صلح طلبانه و غیرخشن شهروندان ایرانی‌، از تاریخ ۱۳ ژوئن، توسط کارگزاران جمهوری اسلامی ایران شدیدا مورد سرکوب واقع شده اند. بسیاری کشته و هزاران نفر توسط جمهوری اسلامی به خاطر این تظاهرات صلح طلبانه دستگیر شده اند. حتا کودکان و تماشاگران از گزند این سرکوب ها مصون نبوده اند.

در تاریخ ۱۲ ژوئن وزارت کشور جمهوری اسلامی دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری را برگزار کرد. به نحو عجیبی‌ ساعتی‌ چند پس از بسته شدن حوزه‌های انتخاباتی، محمود احمدی نژاد توسط دولت برنده اعلام گردید. میلیون‌ها ایرانی که به کاندیدا‌های مخالف، آقایان کروبی و موسوی، رای داده بودند جهت اعتراض به نحوه اعلام نتایج انتخاباتی به راهپیمایی مسالمت آمیز پرداختند. آنها همگی‌ تقاضای ابطال انتخابات را داشتند. تظاهر کنندگان پیر و جوان در شهر‌های مختلف ایران به نحوی خود انگیخته و صلح آمیز در راه پیمایی‌ها شرکت کردند. همه تظاهرات مسالمت آمیز بودند، تا زمانی‌ که چماق داران رژیم، که بار‌ها توسط دولت برای ایجاد رعب و وحشت، و مشروعیت دادن به اجرای قوانینی سرکوبگر مورد استفاده قرار گرفته اند، وارد میدان شدند. این الوات، حتا وارد خوابگاه‌های دانشجویان در دانشگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان شدند و دانشجویان را مورد رفتاری توهین آمیز و بی‌ رحمانه قرار دادند. ارتباطات تلفنی و خبر رسانی سانسور شده اند. رسانه‌های الکترونیکی، وب سایت ها، پیامک فرست ها، و موبایل‌ها همگی‌ بلوکه شده اند. روزنامه‌های داخلی‌ قادر به انتشار خبر‌های درست که صد‌ها هزار ایرانی‌ و رسانه‌های خارجی‌ شاهد اند، نبوده اند. شهروندان ایرانی‌ مورد ضرب و شتم و بازجویی‌ ‌ ‌ بی‌ دلیل قرار گرفته اند.

با توجه به اوضاع کنونی ایران، ما از سازمان ملل متحد تقاضا داریم که منطبق با منشور اعلامیه حقوق بشر، که دولت ما از امضا کنندگان آن است، به اجرای اصول برشمرده زیر هرچه سریع تر اقدام نماید:

ا) رسیدگی به نقض دولتی تبصره ۵ و تبصره ۹ منشور همگانی حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران (هیچ فردی نباید مورد آزار، شکنجه و رفتار غیر انسانی‌، توهین آمیز و بی‌ رحمانه قرار گیرد؛ هیچ فردی نباید مورد دستگیری اختیاری، زندان دلبخواهی و بدون مقررات و یا تبعید واقع شود.) لیست دستگیر شده گان توسط جمهوری اسلامی از تاریخ ۱۳ ژوئن باید اعلام گردد.

ب) محکومیت جمهوری اسلامی ایران جهت نقض اصل ۲۰ آن منشور (حق آزادی تجمع و گرد همایی مسالمت آمیز.)

ج) تشکیل هیئت مستقلی جهت رسیدگی به تخلفات انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در نقض تبصره ۲۱ آن منشور (۱-همه افراد حق شرکت در حکومت کشور خود را، مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود، دارند. ۲- همه افراد حق دسترسی‌ برابر به خدمات عمومی‌ کشور خود را دارند. ۳-اراده مردم اساس اتوریته دولت هاست، و این اراده از طریق انتخابات راستین و دوره ای که متکی‌ بر آرای همگانی و عمومی‌ بوده و به نحو پنهانی‌ و بر اساس مقررات و ضوابط آزاد و قانونی است، بیان میشود.)

د) تقاضای جریان اندازی آزادانه اطلاعات از دولت ایران و درخواست احترام به حقوق آزادانه شهروندان ایرانی‌ برای بیان و برای دیدگاه‌های خود مطابق با تبصره ۱۹ آن منشور (همه افراد حق آزادی عقیده و بیان دارند؛ این حق شامل آزادی داشتن دیدگاه‌ها بدون مداخله و یا برای تفتیش، دریافت و آشکار کردن اطلاعات از طریق رسانه‌ها علیرغم وجود مرز‌ها است.)

ه) درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای پاسداشت حقوق برابر شهروندان در مقابل قانون علیرغم دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها منطبق با تبصره ۷ منشور اعلامیه حقوق بشر آن سازمان.


بنیاد آینه

داریوش اقبالی


با امضاء این بیانیه و ارسال آن به جهانیان، در مسیر دفاع و پاسداشت از حقوق انسانی هموطنانمان خاموش ننشینیم.


امضاء بیانیهشنبه ۳۰ خرداد ۸۸