پنجشنبه ۲۵ اسفند ۸۴
استکهلم: 27 مارس 2006دوبی: 22 مارس 2006