شنبه ۱۶ مهر ۹۰

سرفراز یاور ایران من...

<<دانلود>>

سرفراز یاور ایران من...

نمکزار شدن بزرگترین دریاچه نمک در دنیا، دریاچه ارومیه، فاجعه ای ملی و بحرانی نه تنها منطقه ای بلکه چالشی است جهانی. افسوس که امروز در کنار نابودی دریاچه ارومیه، کشاورزان اصفهانی در اثر خشکیدن زاینده رود خانه خراب شده اند و زحمتکشان خوزستانی از شوری آب شرب به تنگ آمده اند و هموطنان جنوب شهر تهران بیشترین سهم از آلودگی آب تهران نصیبشان شده ، و معتقدم همهء ما در این درد ها به نوعی مشترکیم و این زخم ها متعلق به فرد فرد ما هستند.
چگونه میتوان فاجعه دریاچه ارومیه و مبارزات بحق هموطنان دلیر آذری را آینه ای کرد تا فرد فرد ما نه فقط زخم های محیط زیستی خود را، بلکه همه آسیب های اجتماعی حاکم بر سرزمین مان را در آن ببینیم؟

اگر مسئولین این فاجعه مشخص اند، اگر مبارزه برای حق حیات محیط زیست سرزمین مان را جدا از مبارزه همگانی با ظلم، شکنجه، اعدام، سرکوب، خفقان و بی عدالتی در تمام سطوح جامعه نمیدانیم ، مسئولیت مبارزه با این فاجعه ها برشانه های کیست؟ چگونه میتوانیم حامی همیشه حاضر حقوق یکدیگر باشیم؟